Poznaj nas

Szanowni Państwo

To był dobry rok dla Grupy ENERGA. Zakończyliśmy go wejściem do ekskluzywnego grona spółek, których zysk netto przekracza miliard złotych. Duża w tym zasługa kluczowego dla nas obszaru dystrybucji energii elektrycznej, który dowiódł, że koncentracja na regulowanym biznesie była słusznym wyborem. Segment sprzedaży, który działa na zupełnie innym, bo coraz trudniejszym konkurencyjnym rynku, również przekroczył plan. Z kolei segment wytwarzania, oddając nowe źródła energii i poprawiając wyniki, znacznie poprawił efektywność.

Rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem obecności ENERGA SA na giełdzie papierów wartościowych. To była dla nas dobra i ważna lekcja zarządzania wartością. Szukając możliwości pogodzenia interesów poszczególnych grup akcjonariuszy, staraliśmy się nasze działania sprowadzić do trzech zasad: konsekwencja, przewidywalność, komunikacja.

Przestrzeganie tych zasad pozwoliło nam zdobyć zaufanie rynku. W pierwszym roku obecności na warszawskim parkiecie wartość Spółki wzrosła o ponad 40 procent. ENERGA awansowała do indeksów WIG30, MSCI Poland, FTSE All World, a także do prestiżowego Respect Index, grupującego spółki odpowiedzialne społecznie.

Traktujemy to jako premię od inwestorów za konsekwencję, z jaką realizujemy stabilną strategię biznesową oraz ambitną politykę dywidendową. Z drugiej strony przywiązujemy bardzo dużą wagę do rzetelnego i aktywnego informowania inwestorów o wszystkich istotnych wydarzeniach, które wpływają na sytuację finansową Spółki.

Bez większych niespodzianek realizujemy naszą politykę inwestycyjną, w której główny akcent położyliśmy na tak ważny dla zapewnienia dostaw energii obszar dystrybucji, w tym na budowę inteligentnych sieci energetycznych. Ponadto do użytku oddaliśmy blok biomasowy w Elblągu, farmę fotowoltaiczną pod Gdańskiem, nowe, mniej uciążliwe dla środowiska, źródło ciepła dla Ostrołęki.

Nie uciekamy jednak przed poszukiwaniem nowych rozwiązań. Gdy wszyscy już potrafią zarządzać podażą energii, my jako pierwsi w kraju zdobywamy kompetencje w zarządzaniu jej popytem. Za nami pierwszych kilka komercyjnych akcji polegających na pozyskaniu tzw. negawatów, czyli zredukowaniu popytu na energię elektryczną w godzinach szczytowych. Wierzymy, że mechanizmy redukujące i przesuwające zapotrzebowanie na energię mogą być efektywnym uzupełnieniem systemu energetycznego kraju obniżającym koszty energii naszych klientów.

Za wzrost znaczenia i pozycji rynkowej Grupy ENERGA oraz spektakularną poprawę wyników pragnę w imieniu zarządu ENERGA SA podziękować wszystkim pracownikom. Dobra robota! Inwestorom dziękuję natomiast za zaufanie. Widzimy możliwości zwiększenia wartości poprzez dalszą poprawę efektywności, poszukiwanie nowych źródeł przychodu oraz akwizycje wzmacniające portfel naszych aktywów. Szukamy rozwiązań, które otworzą Grupę na inne rynki oraz nowe technologie. Energetyka się zmienia. ENERGA też.

Mirosław Bieliński

Mirosław Bieliński

Prezes Zarządu ENERGA SA

Szanowni Państwo

Miniony rok był dla Grupy ENERGA rokiem przełomowym i dał wiele powodów do satysfakcji.

W grudniu 2013 roku ENERGA SA z ogromnym sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, o czym świadczy znaczący wzrost wartości akcji Spółki w ciągu 2014 roku. Już w marcu akcje ENERGA SA weszły w skład indeksu mWIG40, a w czerwcu do indeksu WIG30 skupiającego 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na głównym rynku GPW. Zaś w wyniku rocznej rewizji indeksów od 23 marca br. ENERGA SA znajdzie się w składzie prestiżowego indeksu WIG20, grupującego największe spółki z warszawskiej giełdy. Spółka wchodzi również w skład międzynarodowych indeksów: MSCI Poland, FTSE All World.

Z satysfakcją stwierdzam, że Grupa ENERGA prowadzi działalność z zachowaniem reguł etyki biznesu i zasad ładu korporacyjnego. Taka postawa została zauważona i doceniona przez rynek kapitałowy - w grudniu 2014 roku akcje Spółki zostały włączone do prestiżowego Respect Index Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w skład którego wchodzą firmy zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Taka reputacja to z pewnością cenny atut, który także przyczyni się do zwiększenia wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz podniesie jej wiarygodność w oczach partnerów biznesowych.

Upublicznienie akcji Spółki ENERGA SA i aktualizacja programu inwestycyjnego Grupy, nakreśliły nowe priorytety oparte na zrównoważonym podejściu do kwestii finansowych, społecznych i środowiskowych. Konsekwentna realizacja strategii Grupy ENERGA na lata 2013-2020 przyczyniła się do poprawy wskaźników rentowności w roku 2014: marża EBITDA wzrosła do poziomu 22% a wskaźnik rentowności kapitału ROE do 12%. Rok 2014, Grupa ENERGA zamknęła zyskiem EBITDA rzędu 2 307 mln zł i zyskiem netto w kwocie 1 006 mln zł, wypracowanym przede wszystkim przez Segmenty Dystrybucji i Wytwarzania.

Poniesione w 2014 roku nakłady inwestycyjne w wysokości 1 477 mln zł, stanowiły w głównej mierze inwestycje w Segmencie Dystrybucji. Moce wytwórcze Grupy wzrosły o prawie 46,9 MWe energii elektrycznej i 314 MWt ciepła. Kontynuowano także prace związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu obsługi sprzedaży.

W 2014 roku ENERGA SA potwierdziła, że zasługuje na pełne zaufanie akcjonariuszy i inwestorów.

W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować wszystkim, którzy w minionym roku wspierali Grupę ENERGA w osiąganiu zamierzonych celów. Najlepsze w historii wyniki ekonomiczne Grupy, skuteczna realizacja strategii oraz zaangażowanie Zarządu i wszystkich pracowników, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wierzę, że w 2015 roku uda nam się zrealizować wszystkie istotne zadania, przed którymi staniemy.

Bogusław Nadolnik
Przewodniczący Rady Nadzorczej ENERGA SA

 

Naszą działalność prowadzimy w zgodzie z misją Grupy ENERGA, którą jest poprawianie komfortu życia i pracy naszych klientów.

Dążymy do stworzenia efektywnej i zwartej Grupy, elastycznie dostosowującej się do warunków rynkowych, która jest:

misja

 • 1przedsięwzięciem o niskim profilu ryzyka oraz bezpiecznych wskaźnikach finansowych,
 • 2preferowanym i niezawodnym dostawcą energii,
 • 3przyjaznym środowisku efektywnym producentem energii.

 

Strategia Grupy ENERGA zakłada utrzymanie wiodącej pozycji wśród polskich spółek użyteczności publicznej oraz dalszy wzrost efektywności i jakości oferowanych usług. Opiera się na trzech głównych filarach:

Rozwój działalności
dystrybucyjnej
Minimalizacja wpływu
na środowisko
Stała koncentracja
na obsłudze klienta

 

Realizacja Strategii Grupy ENERGA na lata 2013-2020 przyczyniła się do poprawy wskaźników rentowności Grupy w roku 2014: marża EBITDA wzrosła do poziomu 21,8% (z 17,2% w 2013 roku), a wskaźnik rentowności kapitału ROE do 11,8% (z 9,2% rok wcześniej).

Priorytetem w działalności dystrybucyjnej było w 2014 roku podnoszenie rentowności, poprawa jakości i niezawodności usług oraz dalsze przyłączanie nowych klientów i odnawialnych źródeł energii do sieci. Cele te zostały osiągnięte w szczególności dzięki modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnej, jak też wdrażaniu elementów sieci inteligentnej Smart Grid i poprawie efektywności operacyjnej. Łączna kwota przekazana na inwestycje w Segmencie Dystrybucji stanowiła w 2014 roku ok. 78% nakładów inwestycyjnych Grupy ogółem, czyli 1,1 mld zł.

Grupa ENERGA konsekwentnie realizowała strategię poprzez ograniczanie wpływu na środowisko naturalne dzięki rozwojowi źródeł energii przyjaznych środowisku, w tym inwestycjom w odnawialne źródła energii oraz wsparciu efektywnego zużycia energii. Grupa wykorzystała w tym celu sprawdzone technologie, redukujące emisję gazów cieplarnianych w procesie wytwarzania i dystrybucji. Działania te pozwoliły na zachowanie pierwszego miejsca wśród największych koncernów energetycznych w Polsce pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej z OZE w energii wytworzonej ogółem. W 2014 roku na inwestycje z obszaru OZE przeznaczono ok. 186 mln zł. Do eksploatacji oddany został blok opalany biomasą o mocy 25 MWe i 30 MWt w Elblągu i elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,64 MWe w Gdańsku. Instalacja ta nie będzie miała większego udziału w produkcji energii w Grupie, ani wpływu na jej skonsolidowany wynik, jednak z uwagi na stałe obniżanie się cen zakupu tej technologii, Grupa ENERGA konsekwentnie buduje kompetencje w tym obszarze. Zakończyła się budowa farmy wiatrowej o mocy 20 MWe w Myślinie, a w końcowej fazie budowy jest farma fotowoltaiczna o mocy maksymalnej 3,7 MWe w gminie Czernikowo, w powiecie toruńskim.

Stała koncentracja Grupy ENERGA na obsłudze klientów pozwala zwiększyć ich zadowolenie z jakości usług i budować długotrwałe więzi. W 2014 roku kontynuowane były prace związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu obsługi sprzedaży (SMILE). Nowe rozwiązanie pozwoli w kompleksowy sposób zarządzać ofertą w zakresie m.in. zawierania i rozliczania umów.

Inwestycje prowadzone w 2014 roku

Opis projektu Lokalizacja Nakłady
inwestycyjne 2014
(mln zł)
Etap realizacji
SEGMENT DYSTRYBUCJI
Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnej, w tym wdrażanie elementów sieci inteligentnej Smart Grid. Obszar dystrybucji 1 148,0 Plan na 2014 rok został zrealizowany.
SEGMENT WYTWARZANIE
Budowa farmy wiatrowej o mocy ok. 20 MWe. Zakończono montaż wszystkich turbin. Zakończenie ruchów próbnych i rozpoczęcie eksploatacji przewiduje się na 1 kwartał 2015 roku. Myślino woj. zachodniopomorskie 97,1 Inwestycja zakończona
Uciepłownienie bloków energetycznych. Instalacja oddana do eksploatacji w październiku 2014 roku. Optymalizacja i odbiór końcowy planowane na marzec 2015 roku. Ostrołęka 28,2 W trakcie realizacji, oczekuje na koncesję
Budowa instalacji redukcji emisji NOx w elektrowni Ostrołęka B. Uzyskano Decyzję o pozwoleniu na budowę i podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą. Ostrołęka 8,7 W trakcie przygotowania
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 4 MWe w ramach projektu Smart Toruń. Zakończono prace montażowe paneli PV, trwają prace związane z instalacją układów wyprowadzenia mocy. Uruchomienie elektrowni planowane jest w 1 półroczu 2015. Czernikowo woj. kujawsko – pomorskie 3,7 W trakcie realizacji, przyznana promesa koncesji
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Gdańsku o mocy ok. 1,64 MWe. Instalacja została formalnie oddana do eksploatacji 17 października 2014 roku na podstawie informacji Powiatowego Inspektoriatu Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania elektrowni. Gdańsk 8,9 Zrealizowano
Przygotowanie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu o mocy ok. 500 MWe. Otrzymano pozwolenie na budowę bloku. Inwestycja znajduje się na etapie przetargu na wybór generalnego wykonawcy. Decyzja o przejściu do fazy budowy jest uzależniona od zaistnienia wymaganych przesłanek ekonomicznych. Grudziądz 4,6 W trakcie przygotowania
Przygotowanie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku o mocy ok. 500 MWe. Otrzymano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych wraz z przyłączeniami. Inwestycja znajduje się na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji. Gdańsk 2,7 W trakcie przygotowania
Przygotowanie projektu budowy bloku gazowo-parowego w EC Elbląg o mocy ok. 115 MWe i 83 MWt. Jednostka ta ma zastąpić wyłączane z eksploatacji jednostki opalane węglem kamiennym. W październiku 2014 roku uzyskano pozwolenia na budowę instalacji. Elbląg 1,9 W trakcie realizacji
Budowa bloku opalanego biomasą BB20 o mocy 25 MWe i 30 MWt. Inwestycja przekazana do eksploatacji 1 lipca 2014 roku. Elbląg 16,7 Zrealizowano

Wieloletni Program Inwestycji Strategicznych

6 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2014-2022 (WPIS), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2014. WPIS przewiduje łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe inwestycje rozwojowe w wysokości 18,2 mld zł. W wyniku aktualizacji do WPIS została wprowadzona nowa pozycja – dodatkowe inwestycje rozwojowe budujące wartość Grupy ENERGA – w łącznej kwocie ok. 6,4 mld zł w latach 2014-2022. Są to środki, które mogą być wydatkowane m.in. na jednostki wytwórcze OZE, akwizycje, projekty badawczo-rozwojowe (obecnie Grupa prowadzi szereg projektów badawczo-rozwojowych, zarówno w segmentach, jak i w Spółce ENERGA SA).

Nakłady inwestycyjne założone w Wieloletnim Programie Inwestycji Strategicznych Grupy ENERGA na lata 2014-2022

Inwestycje podstawowe – 11,8/1,47** mld zł

9,8/1,1** mld zł
Segment Dystrybucji

1,3/0,27** mld zł
Segment Wytwarzania

0,4/0,04** mld zł
Segment Sprzedaży

 • rozbudowa sieci w związku z przyłączeniem nowych odbiorców – ok. 4,4/0,39** mld zł
 • rozbudowa i modernizacja sieci w związku z przyłączaniem OZE - ok. 1,2/0,05** mld zł
 • modernizacja sieci dystrybucyjnej ok. 2,3/0,52** mld zł
 • nakłady na inteligentne sieci – ok. 1,1 mld zł
 • Pozostałe – ok. 0,9/0,09** mld zł
 • OZE – ok. 0,4/0,14**
  mld zł
 • CHP – ok. 0,4/0,07**
  mld zł
 • elektrownia systemowa
  – ok. 0,5/0,05** mld zł
 • Inwestycje w segmencie wytwarzania o charakterze opcji inwestycyjnych – ok. 0,2/0,01** mld zł*
 • głównie rozwój
  narzędzi IT oraz
  inwestycje w
  obszarze oświetlenia

0,2/0,02** mld zł
Pozostała działalność

 • głównie rozwój
  systemów IT

Dodatkowe inwestycje rozwojowe – 6,4 mld zł w latach 2015 - 2022
m.in. na: OZE, akwizycje, projekty badawczo-rozwojowe

Łączne nakłady inwestycyjne planowane przez Grupę
ENERGA w latach 2014-2022:
ok. 18,2 mld zł

Różnice sumowań wynikają z zaokrągleń

*Uwzględnia nakłady na doprowadzenie projektu do stanu FID-ready. Przejście do fazy budowy jest uzależnione od spełnienia określonych warunków, które zwiększą rentowność, lub ograniczą ryzyko inwestycji.

**Wykonanie w 2014 roku.

W pierwszej lidzie na giełdowym parkiecie

W 2014 r. wartość Spółki wzrosła o ponad 40 proc., a ENERGA coraz mocniej zaznaczała obecność na giełdowym parkiecie. Spółka awansowała do ważnych indeksów – w czerwcu znalazła się w gronie blue chips z WIG30, gromadzącym największe spółki z warszawskiej giełdy. Potem weszła w skład międzynarodowych indeksów: MSCI Poland oraz FTSE All World. Pod koniec 2014 r. ENERGA została zakwalifikowana także do prestiżowego Respect Index, grupującego spółki odpowiedzialne społecznie.

Pod koniec marca 2015 r. ENERGA wejdzie do indeksu WIG20, skupiającego największe spółki notowane na warszawskim parkiecie, które odznaczają się wysoką kapitalizacją i płynnością akcji. To efekt wysokiego zaufania, jakim inwestorzy po raz kolejny obdarzyli spółkę.

W ciągu roku obecności na giełdzie ENERGA odnotowała pierwsze sukcesy: znalazła się w gronie Liderów Rynku Kapitałowego i nagrodzona została przez Giełdę Papierów Wartościowych za największą wartość oferty publicznej w 2013 r. W 15. edycji konkursu Giełdowa Spółka Roku spółka wyróżniona została przez redakcję Pulsu Biznesu, a w badaniu relacji inwestorskich spółek z WIG30 prowadzonym przez Gazetę Giełdy Parkiet, ENERGA zajęła miejsce tuż za podium, co zważywszy na krótki staż giełdowy jest dużym osiągnięciem. We wrześniu spółka otrzymała także logo „Odpowiada inwestorom” - tytuł przyznawany przez redakcję Pulsu Biznesu spółkom, które regularnie komunikują się z inwestorami indywidualnymi w ramach prowadzonej przez dziennik „Akcji Inwestor”.

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na kolejne podstrony:

Notowania >

Kalkulator inwestora >

Akcjonariat ENERGA SA >

Dywidenda >

Relacje Inwestorskie >

Inwestorzy indywidualni >

Rekomendacje dla akcji Spółki >

Emisje obligacji >

W dniu 7 października 2014 roku agencja Fitch Ratings utrzymała długoterminowe ratingi Spółki na dotychczasowym poziomie BBB: długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej i obcej oraz rating podporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie krajowej i obcej. Perspektywa ocen ratingowych została utrzymana jako stabilna.

Agencja uzasadniła utrzymanie ratingów Spółki wysokim udziałem regulowanego Segmentu Dystrybucji w EBITDA, co przyczynia się do mniejszego ryzyka biznesowego i przewidywalności przepływów środków pieniężnych. Agencja nie wykluczyła podwyższenia ratingów, w związku z utrzymaniem dominującej roli segmentu dystrybucji w nakładach inwestycyjnych i dalszej poprawy otoczenia regulacyjnego. W tym zakresie Agencja oczekuje wprowadzenia wieloletniego systemu taryfowego, eliminacji bądź zmniejszenia zależności przepływów pieniężnych od obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (realizowanego w ramach tzw. sprzedawcy z urzędu).

17 grudnia ub.r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła przyznane Spółce ratingi na poziomie Baa1: długoterminowy rating spółki w walucie krajowej oraz rating podporządkowanego niezabezpieczonego długu w walucie krajowej udzielony Programowi EMTN spółki zależnej ENERGA Finance AB(publ) o łącznej wartości 1 mld euro, gwarantowanemu przez Spółkę ENERGA. Perspektywa ocen ratingowych została utrzymana jako stabilna.

Potwierdzenie ratingów Spółki przez Moody’s wynikało z wysokiego udziału regulowanej działalności dystrybucyjnej w wynikach Grupy ENERGA, wzrostu rentowności w wytwarzaniu konwencjonalnym i silnej pozycji finansowej Grupy ENERGA pomimo szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego. Jednocześnie Agencja przyznała, że ograniczenie ratingu wynikało z wyższego profilu ryzyka w segmentach sprzedaży i wytwarzania, niskiego udziału wytwarzania, a także z zapowiadanych zmian w energetyce odnawialnej w Polsce.

Zważywszy na dominującą własność Skarbu Państwa (rating dla Polski na poziomie A2 z perspektywą stabilną), Moody’s bierze pod uwagę umiarkowane prawdopodobieństwo wsparcia ze strony rządu w sytuacji zagrożenia finansowego dla ratingu Spółki. W związku z powyższym, rating Baa1 uwzględnia poprawę o jeden punkt oceny jakości kredytowej Spółki wyrażonej przez Moody’s w podstawowej ocenie kredytowej (BCA) na poziomie baa2. Utrzymanie stabilnej perspektywy odzwierciedla również oczekiwanie Agencji, że Spółka będzie nadal zarządzać swoim profilem finansowym w zgodzie z wytycznymi ustalonymi dla bieżących ocen ratingowych.

Przyznane Spółce ENERGA oceny ratingowe

Moody’s Fitch
Rating długoterminowy spółki Baa1 BBB
Perspektywa ratingu Stabilna Stabilna
Data nadania ratingu 23 grudnia 2011 19 stycznia 2012
Data ostatniej zmiany ratingu 12 października 2012
Data ostatniego potwierdzenia ratingu 17 grudnia 2014 7 października 2014

next

Grupa ENERGA

Grupa ENERGA jest trzecim operatorem systemu dystrybucyjnego („OSD”) w Polsce pod względem wolumenu energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom końcowym, z czołową pozycją na polskim rynku pod względem udziału dystrybucji energii elektrycznej w EBITDA. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Wśród największych grup energetycznych w Polsce zajmuje również wiodącą pozycję pod względem produkcji energii w elektrowniach wodnych oraz udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych („OZE”) w łącznym wolumenie wytwarzanej i dystrybuowanej energii elektrycznej. Grupa jest trzecim sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce pod względem wolumenu energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom końcowym.

GRUPA ENERGA PO 2014 ROKU

 • Trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, z najwyższą liczbą zainstalowanych inteligentnych liczników i pozycją lidera pod względem niezawodności dostaw prądu.
 • Pierwsze miejsce na polskim rynku pod względem przyłączeń odnawialnych źródeł energii i wiodącą pozycją w produkcji własnej z OZE.
 • Trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych i lider przetargów instytucji publicznych z 22% udziałem w rynku.
 • Prekursor w pozyskiwaniu negawatów w Polsce.
Działalność grupy

Podstawowa działalność zarządzanej przez ENERGA SA grupy kapitałowej obejmuje trzy kluczowe segmenty:

segmenty biznesowe

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na kolejne podstrony:

Segment Dystrybycji >

Segment Wytwarzania >

Segment Sprzedaży >

Uproszczony schemat struktury organizacyjnej Grupy ENERGA

schemat

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do: Optymalizacja struktury Grupy >

Od 2013 roku podstawowym dokumentem Grupy ENERGA określającym ogólne zasady jej zarządzania jest Ład Organizacyjny Grupy ENERGA. Dokument porządkuje obszary kompetencji i określa granice odpowiedzialności Spółki ENERGA, zawiera opis wewnętrznego porządku organizacyjnego Grupy, opartego na znacznej samodzielności Segmentów odpowiedzialnych za sprawne i efektywne działanie oraz za wyniki finansowe w określonym obszarze biznesowym. ENERGA SA realizuje funkcje o charakterze strategicznym i kontrolnym.

Wypracowane kanony zarządzania Grupą stanowią zbiór zasad i reguł, którymi zarządzający Grupą i poszczególnymi Segmentami kierują się w swojej działalności, aby maksymalizować wartość Grupy. Są nimi:

 1. Model Biznesowy Grupy oparty na zarządzaniu Segmentami i znacznej samodzielności spółek liderów Segmentów,
 2. nadzór nad liderami Segmentów z poziomu spółki ENERGA SA,
 3. zarządzanie Grupą przy wykorzystaniu metodyki stawiania celów i rozliczania z ich realizacji,
 4. współpraca Segmentów w oparciu o relacje rynkowe,
 5. swoboda zakupu usług,
 6. efektywność,
 7. budowanie zespołu zarządczego Grupą w oparciu o wspólne wartości.

Ład nie jest dokumentem zamkniętym, zmienność i dynamika otoczenia rynkowego i regulacyjnego, potrzeby wewnętrzne organizacji, wpływ jaki na organizację miało wejście ENERGA SA na giełdę i stałe doskonalenie metod zarządzania powodują, że sposób funkcjonowania Grupy ewoluuje wymuszając zmiany na poziomie organizacji Grupy, Segmentów i samej Spółki. Z tego m.in. powodu Zarząd Spółki w grudniu 2014 roku dokonał zmian treści Ładu Organizacyjnego Grupy ENERGA.

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź do: Zmiany w zasadach zarządzania >

Zarządzamy popytem na energię poprzez negawaty

Zarządzamy popytem na energię poprzez negawaty

Wdrażamy inteligentne rozwiązania

Współpracujemy z partnerami

 • Spółki z Grupy ENERGA zrealizowały szereg redukcji poboru mocy w godzinach szczytowych przez klientów biznesowych na zasadach komercyjnych
 • Projekt UPGRID - rozwój funkcjonalności prowadzący do integracji sieci nN i SN z zarządzaniem stroną popytową i generacją rozproszoną.
 • „Smart Toruń” pilotażowe wdrożenie Inteligentnej Sieci Energetycznej polegające na wdrożeniu zarówno technologii inteligentnych sieci do zarządzania popytem i obsługi mikroźródeł, jak i wyposażenie gospodarstw domowych i firm w inteligentne systemy zarządzania energią. Zakończenie projektu przewidziane jest na rok 2016
 • Kalisz pierwszym polskim miastem w pełni wyposażonym w liczniki AMI
 • Montaż liczników AMI - 1,5 miliona odczytów w 2014 r. (dla celów rozliczeniowych)
 • Porozumienie z firmą Intel, w celu wdrożenia rozwiązań bazujących na Internecie rzeczy i współpracy urządzeń za pośrednictwem sieci
 • Powołanie funduszu Corporate Venture Capital – zawarcie porozumienia z TFI BGK

Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności. Realizowane projekty pozwalają Grupie poprawiać efektywność działania, a jej klientom osiągać wymierne korzyści. ENERGA ma ambicję być najbardziej nowoczesną grupą energetyczną w kraju.

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na kolejne podstrony:

Inteligentne rozwiązania >

Zarządzanie popytem przez negawaty >

Współpraca z partnerami >

Nadrzędnym celem Spółki jest wzrost wartości firmy gwarantujący zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Poprzez duży udział działalności regulowanej w strukturze biznesowej Grupa utrzymuje status przedsięwzięcia o niskim profilu ryzyka. W efekcie jest odporna na niekorzystne zmiany zachodzące na rynku energii elektrycznej.

Grupa ENERGA konsekwentnie dąży do objęcia pozycji lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych poprzez zwiększenie efektywności i niezawodności sieci w połączeniu z najwyższą jakością obsługi klienta. W 2015 roku w Segmencie Dystrybucji planuje się utrzymać inwestycje na poziomie z roku 2014 tj. 1,1 mld zł. Obejmować one będą m.in. nakłady na przyłącza i rozbudowę sieci w związku z przyłączeniem nowych odbiorców oraz odnawialnych źródeł energii, inwestycje związane z modernizacją sieci dystrybucyjnej, wdrażaniem inteligentnych systemów pomiarowych i innych elementów związanych z sieciami inteligentnymi.

Kontynuowane będą działania mające na celu ograniczanie wpływu na środowisko naturalne. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu nakładów na projekty z zakresu OZE. W ramach inwestycji przyjaznych środowisku przeprowadzona zostanie również modernizacja spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA poprzez budowę instalacji redukcji tlenków azotu i montaż elektrofiltrów. Przyczyni się to w znacznym stopniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych w procesie wytwarzania energii elektrycznej.

Dalszy wzrost jakości obsługi klienta nastąpi dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii, które umożliwią szybki i przyjazny dostęp do informacji oraz łatwy i wygodny kontakt ze specjalistami, co powinno podnieść komfort użytkowników. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby swoich klientów Grupa będzie dostosowywać ofertę zarówno dla osób fizycznych jak i dla firm.

Segment Dystrybucji

ENERGA-OPERATOR SA realizuje niestandardowe projekty, testuje i wdraża nowatorskie rozwiązania, przez co tworzy atrakcyjne warunki zatrudnienia i rozwoju dla pracowników. Ma szansę aktywnie kreować nowy obraz rynku i nowe usługi w obszarze działania OSD, a tym samym zwiększać swoje przychody pozataryfowe, poprawiać wyniki i rozwijać się.

Realizując strategię rynkową aspiracją Grupy jest bycie liderem wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i procesowych, a także kształtowania modelu rynku i otoczenia regulacyjnego. Grupa ENERGA stosuje nowatorskie rozwiązania w takich obszarach jak: mapa drogowa wdrożenia sieci Smart Grid, wdrożenie sieci inteligentnej, inteligentne opomiarowanie, budowa lokalnego obszaru bilansowania, międzynarodowy projekt UPGRID, którego głównym celem jest rozwój w OSD tych funkcjonalności, które służą integracji sieci nN i SN z zarządzaniem stroną popytową i generacją rozproszoną.

Segment Wytwarzanie

W 2015 roku ENERGA Wytwarzanie będzie mogła w pełni odczuć korzyści płynące z użytkowania nowych jednostek OZE uruchomionych w ub. roku. Kolejne nowe jednostki zostaną oddane do eksploatacji w 1 połowie br. Ważnym dla Segmentu projektem będzie dostosowanie Elektrowni Ostrołęka B do zaostrzonych wymogów środowiskowych.

Istotny wpływ na działalność Segmentu Wytwarzanie będzie mieć uchwalenie ustawy o OZE i wprowadzenie nowego systemu wsparcia. Nowe rozwiązania z jednej strony ograniczą wpływy z tytułu zielonych certyfikatów, a z drugiej stworzą warunki biznesowe do inwestycji w nowe źródła OZE.

Segment Sprzedaży

Znaczący wpływ na obszar sprzedaży będzie miała rola „Sprzedawcy z urzędu”, pełniona przez spółkę ENERGA-OBRÓT. Wiąże się to z ograniczonymi możliwościami zarządzania cenami dla klientów końcowych i wzrostem kosztu nabycia energii elektrycznej wobec warunków rynkowych, co wynika ze zlokalizowania na terenie ENERGA-OPERATOR znacznej części krajowego potencjału wytwórczego źródeł wiatrowych.

Istotne z punktu widzenia obszaru sprzedaży będzie w nadchodzącym roku gromadzenie i zarządzanie informacją o klientach, w celu zapewnienia satysfakcjonującego poziomu obsługi, ale także w celu najlepszego dopasowania oferty sprzedażowej do ich potrzeb. Coraz silniej widoczny będzie wzrost sprzedaży energii elektrycznej w pakiecie z gazem ziemnym, a w przypadku pierwszego medium także wykorzystanie produktów opartych o infrastrukturę pomiarową AMI.

Przewiduje się również dalszy wzrost konkurencyjności rynku energii stymulowany zarówno konkurencją pomiędzy największymi sprzedawcami należącymi do zintegrowanych pionowo grup kapitałowych, jaki i wejściami na rynek nowych mniejszych podmiotów.

Zdaniem Zarządu Spółki ENERGA SA, czynniki, o których mowa poniżej, będą oddziaływać na wyniki i na działalność Spółki oraz Grupy ENERGA w perspektywie co najmniej 2015 roku:

Czynniki istotne dla rozwoju Grupy ENERGA w perspektywie co najmniej 2015 roku

Decyzja Prezesa URE
o zmniejszeniu zwrotu
z kapitału o 5% w 2015 roku
Zmiana struktury dystrybuowanej
energii wobec struktury
uzgodnionej w taryfie
Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym i detalicznym, ceny praw majątkowych do
świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej
Faktycznie zrealizowana stawka za
operacyjną rezerwę mocy
Niezatwierdzenie taryfy G przez
URE dla ENERGA-OBRÓT SA
Rosnąca konkurencja na rynku sprzedawców energii elektrycznej
Warunki pogodowe
i hydrometeorologiczne
Rozstrzygnięcie toczących się
spraw sądowych

 

Czynniki zewnętrzne, o których mowa powyżej, w dłuższym horyzoncie będą również oddziaływały na postępy we wdrażaniu obowiązującego w Grupie ENERGA Programu inwestycyjnego na lata 2014-2022.

Dystrybucja
 1. 184 tys. km linii energetycznych
 2. 20,9 TWh - dostarczona energia elektryczna w 2014 roku
 3. Zasięg 75 tys. km2
Wytwarzanie1
 1. Elektrownie wodne
  a) Włocławek (160 MW)
  b) Mniejsze jednostki wytwórcze (41 MW)
  c) Elektrownia szczytowo-pompowa w Żydowie (167MW)
 2. 4 farmy wiatrowe (łączna moc 185 MW)
  a) Karcino (51 MW)
  b) Karścino (90 MW)
  c) Bystra (24 MW)
  d) Myślino (20 MW)
 3. Farma fotowoltaiczna pod Gdańskiem (1,6 MWe)
 4. Elektrownia systemowa w Ostrołęce B (647 MW), dodatkowo w wyniku uciepłownienia EEO B (220 MWt)
 5. Pozostałe elektrociepłownie i ciepłownie (69 MW, 447MWt)
Sprzedaż
 1. 2,9 mln liczba klientów
 2. 26,1 TWh – sprzedana energia elektryczna w 2014 roku (16,4 TWh - sprzedaż detaliczna)
aktywa

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na kolejne podstrony:

Najważniejsze wydarzenia >

Kluczowe dane operacyjne >

Analiza wskaźnikowa >

Nagrody i wyróżnienia >

Grupa ENERGA jest jednym z największych pracodawców na Pomorzu. Na koniec 2014 roku Grupa ENERGA zatrudniała około 8,5 tys. pracowników.

Cele na 2014 r. i ich realizacja:

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na kolejne podstrony:

Zatrudnienie w Grupie ENERGA >

Systemy wynagrodzeń >

Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo–płacową >

Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA

Celem zarządzania ryzykiem w Grupie ENERGA jest identyfikacja potencjalnych szans i zagrożeń mogących mieć wpływ na organizację, utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach i wsparcie realizacji celów.

Sprawne i kompleksowe zarządzanie ryzykiem zapewnia Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ERM), opracowany w oparciu o powszechnie stosowane standardy zarządzania ryzykiem, takie jak COSO II i ISO 31000. System ERM tworzą Polityka Zarządzania Ryzykiem w Grupie ENERGA, Metodyka zarządzania ryzykiem w Grupie ENERGA i proces zarządzania ryzykiem. Proces ten składa się z następujących etapów: identyfikacja ryzyka, identyfikacja zdarzeń, ocena ryzyka, opracowanie i wdrożenie planów działań oraz monitorowanie i raportowanie ryzyka.

W związku ze zmianą Modelu Zarządzania Grupą i wprowadzeniem systemu zarządzania przez cele, w 2014 roku dokonano aktualizacji Polityki Zarządzania Ryzykiem, wyznaczającej formalne ramy procesu zarządzania ryzykiem w Grupie ENERGA. Identyfikacja ryzyk następuje w odniesieniu do celów strategicznych i operacyjnych organizacji. Okresowo przeprowadzane są spotkania z Właścicielami Ryzyk, podczas których aktualizowana jest ocena ryzyka i analizowane nowo pojawiające się czynniki. Spotkania te mają na celu przegląd szans i zagrożeń stojących przed Grupą i przygotowanie odpowiednich planów działań na wypadek ich materializacji. Na bieżąco realizowane jest również raportowanie zdarzeń, co dodatkowo wzmacnia świadomość w zakresie zarządzania ryzykiem. Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem obejmuje następujące role i odpowiedzialności:

Schemat organizacyjny systemu zarządzania ryzykiem w Grupie ENERGA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy systemu ERM obecnie trwają prace nad dalszym jego rozwojem poprzez doskonalenie metod i narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem i wdrożenie efektywniejszego systemu opomiarowania ryzyk.

Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze, w naszej ocenie, czynniki ryzyka zidentyfikowane na poziomie Grupy i Segmentów. Ich bardziej szczegółowy opis wraz ze wskazaniem stosowanych mechanizmów kontrolnych znajduje się w części opisowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na kolejne podstrony:

Zestawienie czynników ryzyka >

Obszar strategiczny >

Obszar prawno-regulacyjny >

Obszar operacyjny >

Obszar finansowy >

*zysk jednostkowy netto ENERGA SA wyniósł 651 mln zł w 2014 r.

W 2014 roku Grupa odnotowała najwyższe wyniki roczne w swojej historii. Zysk netto wzrósł o 35 proc. i wyniósł ponad 1 mld zł, EBITDA o 17 proc., osiągając 2,3 mld zł. Zarząd zarekomendował wypłatę 596 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku za 2014 r., co oznacza stopę dywidendy na poziomie 6,2 proc.

Na poprawę rezultatów największy wpływ miał segment wytwarzania i bardzo dobre wyniki Elektrowni Ostrołęka. To wynik wzrostu produkcji i sprzedaży energii, efektywnego wykorzystania regulacyjnych usług systemowych oraz sytuacji na rynku bilansującym. Przychody Grupy wyniosły 10,6 mld zł wobec 11,4 mld zł rok wcześniej, na co wpływ miał segment sprzedaży – niższe ceny energii uwzględniające decyzje Prezesa URE o obniżeniu taryfy G oraz mniejszy wolumen sprzedanej energii do odbiorców. Pomimo spadku całości sprzedaży, zwiększył się przychód na jednego zatrudnionego. Wzrost o 5 proc. odnotowano w segmencie dystrybucji, gdzie przychody osiągnęły poziom niemal 4 mld zł. Istotnie wyższą - o ponad 17 proc. - sprzedaż wypracował segment wytwarzania - 1,8 mld zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej, przejdź na kolejne podstrony:

Omówienie wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym >

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów >

Opis istotnych pozycji pozabilansowych >

Wyniki finansowe według obszarów działalności >

Prognozy wyników finansowych >

next

Sprawozdanie finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENERGA za 2014 rok

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENERGA za 2014 rok

&nbsp Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013 Rok zakończony 31 grudnia 2014 Rok zakończony 31 grudnia 2013
w tys. PLN w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 10 590 595 11 429 249 2 528 011 2 714 141
Zysk z działalności operacyjnej 1 446 240 1 194 834 345 222 283 741
Zysk brutto przed opodatkowaniem 1 248 061 1 022 366 297 916 242 785
Zysk netto 1 006 198 742 978 240 182 176 437
Całkowite dochody 918 603 848 410 219 274 201 475
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 952 291 2 007 226 466 018 476 663
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 384 850) (2 786 776) (330 568) (661 785)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (243 573) 1 100 890 (58 142) 261 432
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 323 868 321 340 77 308 76 310
Zysk netto na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 2,38 1,86 0,57 0,44
Liczba akcji zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 067 114 414 067 114 414 067 114 414 067 114

Stan na dzień Stan na dzień
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013 31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
w tys. PLN w tys. EUR
Aktywa trwałe 13 241 456 12 649 356 3 106 646 3 050 095
Aktywa obrotowe 4 875 222 4 435 020 1 143 801 1 069 401
Aktywa razem 18 116 678 17 084 556 1 143 801 4 119 540
Zobowiązania długoterminowe 7 249 789 6 520 014 1 700 910 1 572 148
Zobowiązania krótkoterminowe 2 313 330 2 516 247 542 742 606 734
Kapitał własny 8 553 559 8 048 295 2 006 794 1 940 658
Kapitał podstawowy 4 521 613 4 521 613 1 060 794 1 090 281
Wartość księgowa na akcję
(w PLN/EUR na akcję)
21 19,44 4,83 4,68
Liczba akcji zwykłych
na koniec okresu
414 067 114 414 067 114 414 067 114 414 067 114

Dla celów niniejszego sprawozdania dane sprawozdawcze zostały przeliczone na złote polskie w sposób następujący: dane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, z wyjątkiem kapitałów, odpowiednio według kursu średniego na dzień kończący okres sprawozdawczy, kapitały – według kursu na dzień transakcji, dane ze sprawozdania z zysków lub strat według średniego kursu za dany okres sprawozdawczy.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA za lata 2010-2013

W tys. PLN 2014 2013 2012 2011 2010 CAGR
Przychody ze sprzedaży 10 590 595 11 429 249 11 176 799 10 368 005 9 467 760 3%
EBITDA 2 306 959 1 965 469 1 629 246 1 519 701 1 407 588 9%
EBIT 1 446 240 1 194 834 906 007 862 915 816 170 15%
Zysk netto 1 006 198 742 978 456 420 702 590 624 239 13%
Nakłady inwestycyjne 1 477 458 2 801 759 1 848 850 1 445 503 1 162 685 6%
Aktywa ogółem 18 116 678 17 084 556 14 912 773 13 685 283 12 640 143 9%
Aktywa trwałe 13 241 456 12 649 536 10 697 396 9 713 449 8 965 130 10%
Aktywa obrotowe 4 875 222 4 435 020 4 215 377 3 971 834 3 675 013 7%
Zobowiązania KT 2 313 330 2 516 247 2 392 789 2 228 072 2 094 820 3%
Zobowiązania DT 7 249 789 6 520 014 4 801 462 3 571 701 2 631 723 29%
Kapitał własny 8 553 559 8 048 295 7 718 522 7 885 510 7 913 601 2%
Przepływy pieniężne
z działalności operacyjnej
1 952 291 2 007 226 1 334 667 1 481 920 1 179 234 13%
Przepływy pieniężne
z działalności inwestycyjnej
(1 384 850) (2 786 776) (1 803 142) (2 003 682) (1 003 314) 8%
Przepływy pieniężne
z działalności finansowej
(243 573) 1 100 890 742 307 616 474 620 553 nd.

 

* W 2013 roku zmieniono prezentację aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży oraz zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży, które są obecnie prezentowane odpowiednio jako aktywa obrotowe i zobowiązania krótkoterminowe. Dane za okresy porównywalne zostały odpowiednio przekształcone.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za 2014 rok.

strzalka Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Przejdź do sprawozdania finansowego:

 

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub stratSkonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodówSkonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowejSkonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnychSkonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychPolityka rachunkowościNoty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania

 

 

 next

Ład korporacyjny

 • Po tych kilku latach dołączyliśmy do ekskluzywnego grona spółek, których zysk netto przekracza miliard złotych. Ta symboliczna granica jest dla nas ważna, gdyż potwierdza, iż ścieżka rozwoju, koncentrująca się na regulowanym biznesie i dystrybucji energii elektrycznej, była słusznym wyborem. Istotnie poprawiliśmy wyniki w wytwarzaniu, m.in. dzięki umiejętnemu wykorzystaniu pojawiających się szans na rynku, oddaniu nowych źródeł i poprawie efektywności tego segmentu. Natomiast segment sprzedaży, który operuje na coraz trudniejszym konkurencyjnym rynku przekroczył nasz plan.

  Po tych kilku latach dołączyliśmy do ekskluzywnego grona spółek, których zysk netto przekracza miliard złotych. Ta symboliczna granica jest dla nas ważna, gdyż potwierdza, iż ścieżka rozwoju, koncentrująca się na regulowanym biznesie i dystrybucji energii elektrycznej, była słusznym wyborem. Istotnie poprawiliśmy wyniki w wytwarzaniu, m.in. dzięki umiejętnemu wykorzystaniu pojawiających się szans na rynku, oddaniu nowych źródeł i poprawie efektywności tego segmentu. Natomiast segment sprzedaży, który operuje na coraz trudniejszym konkurencyjnym rynku przekroczył nasz plan.

Rada Nadzorcza ENERGA SA w roku obrotowym 2014 działała w następującym składzie osobowym:

 1. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 16 stycznia 2014 roku:
  • Zbigniew Wtulich – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Marian Gawrylczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Agnieszka Poloczek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Iwona Zatorska-Pańtak – Członek Rady Nadzorczej,
  • Roman Kuczkowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Mirosław Szreder – Członek Rady Nadzorczej,
 2. w okresie od dnia 16 stycznia do dnia 20 maja 2014 roku:
  • Zbigniew Wtulich – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Marian Gawrylczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Agnieszka Poloczek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Iwona Zatorska-Pańtak – Członek Rady Nadzorczej,
  • Roman Kuczkowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Mirosław Szreder – Członek Rady Nadzorczej,
  • Bogusław Nadolnik – Członek Rady Nadzorczej (powołany oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa z dniem 16 stycznia 2014 roku),
 3. w okresie od dnia 20 maja do chwili obecnej:
  • Bogusław Nadolnik – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Marian Gawrylczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Paula Ziemiecka-Księżak – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Jarosław Mioduszewski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Mirosław Szreder – Członek Rady Nadzorczej,
  • Zbigniew Wtulich – Członek Rady Nadzorczej,
  • Jakub Żołyniak – Członek Rady Nadzorczej.

W związku z upływem III Kadencji Rady, w dniu 20 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA SA ustaliło liczbę Członków Rady i powołało trzech Członków Rady Nadzorczej IV Kadencji, tj. Mirosława Szredera, Mariana Gawrylczyka oraz Jarosława Mioduszewskiego.

W ramach uprawnienia osobistego, oświadczeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 maja 2014 roku do Rady powołano: Bogusława Nadolnika (na Przewodniczącego Rady), Zbigniewa Wtulicha, Paulę Ziemiecką-Księżak i Jakuba Żołyniaka.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 20 maja 2017 roku.

Spółka i jej organy podlegają zasadom ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady GPW z dnia 21 listopada 2012 roku, jako „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Dobre Praktyki, DPSN) i zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://corp-gov.gpw.pl) i na stronie Spółki w zakładce „Relacje inwestorskie”. Spółka nie przyjęła do stosowania innych zasad ładu korporacyjnego, niż wskazane powyżej.

strzalka Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Podmiotem uprawnionym, badającym Sprawozdanie finansowe ENERGA SA oraz Grupy Kapitałowej ENERGA jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („KPMG”).

Umowa pomiędzy spółką ENERGA SA a KPMG została zawarta w dniu 3 kwietnia 2014 roku i dotyczy badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za usługi świadczone na rzecz Grupy

W tys. zł Rok zakończony 31 grudnia 2013 Rok zakończony 31 grudnia 2014
Badanie rocznego sprawozdania 548 661
Inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego 3 366 294
Usługi doradztwa podatkowego - -
Inne usługi - -
RAZEM 3 915 955

Zarząd ENERGA SA niniejszym oświadcza, że:

 • (1) Wedle najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ENERGA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ENERGA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
 • (2) KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENERGA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku został wybrany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania ww. sprawozdania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Mirosław Bieliński
Prezes Zarządu ENERGA SA

Roman Szyszko
Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. finansowych

Wojciech Topolnicki
Wiceprezes Zarządu ENERGA SA ds. strategii rozwoju

next

Kontakt

 


 

ENERGA SA

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

 

phone58 77 88 300

pf258 77 88 399

pf3energa.sa@energa.pl

 

Skontaktuj się z naszym

Biurem Relacji Inwestorskich

investor.relations@energa.pl

Skontaktuj się z naszym

Biurem Relacji Inwestorskich

investor.relations@energa.pl